You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 590

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 590

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ

ให้กับโรงเรียนบ้านรังงาม

อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ในวันที่  20  มกราคม  2564 เวลา  10.00 น.