You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 603

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 603

บริจาคพัสดุ จำนวน 12 รายการ

ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยลึก

อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ในวันที่  19  กุมภาพันธ์  2564 เวลา  10.00 น.