You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 604

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 604

บริจาคเครื่องตรวจอวัยวะภายในความถี่สูง Toshiba จำนวน 1 รายการ

ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ในวันที่  23  กุมภาพันธ์  2564 เวลา  11.00 น.