You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 605

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 605

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ

ให้กับโรงเรียนวัดโป่งแดง

อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ในวันที่  10  มีนาคม  2564 เวลา  13.00 น.