You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 606

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 606

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ

ให้กับโรงเรียนวัดบวรมงคล

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครฯ

ในวันที่  11  มีนาคม  2564 เวลา  11.00 น.