You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 607

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 607

บริจาคเครื่องตรวจอวัยวะภายใน Toshiba จำนวน 1 รายการ

ให้กับโรงพยาบาลพนัสนิคม

อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

ในวันที่  11  มีนาคม  2564 เวลา  9.30 น.