You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 608

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 608

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ

ให้กับโรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข

อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ในวันที่  11  มีนาคม  2564 เวลา  9.30 น.