You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 609

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 609

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ

ให้กับโรงเรียนวัดขิงกระชาย 

อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี

ในวันที่  12  มีนาคม  2564 เวลา  9.30 น.