You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 611

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 611

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ

ให้กับโรงเรียนประชาเอื้ออารี 

อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร

ในวันที่  15  มีนาคม  2564 เวลา  11.00 น.