You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 612

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 612

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ

ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยพระ

อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ในวันที่  15  มีนาคม  2564 เวลา  11.00 น.