You are here

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 613

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 613

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ

ให้กับโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม

อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์

ในวันที่  16  มีนาคม  2564 เวลา  11.00 น.