You are here

การเบิก-จ่าย ระบบใหม่ (The New IMS)

การเบิก-จ่าย ระบบใหม่ (The New IMS)
การเบิก-จ่าย ระบบใหม่ (The New IMS)การเบิก-จ่าย ระบบใหม่ (The New IMS)การเบิก-จ่าย ระบบใหม่ (The New IMS)การเบิก-จ่าย ระบบใหม่ (The New IMS)
 

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดนโยบายให้การพัฒนาระบบปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน ของฝ่ายการพัสดุ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาของคณะฯ และได้มีการชี้แจงระบบการเบิกจ่ายวัสดุแบบใหม่ (The New IMS) ซึ่งมี เจ้าหน้าที่จากภาควิชา/หน่วยงาน เข้ารับฟังการชี้แจง โดยระบบดังกล่าว ปรับกระบวนการทำงานที่สำคัญ อันจะทำให้หน่วยงานได้ประโยชน์ เช่น ลดการสต๊อกวัสดุ ลดระยะเวลาด้านการเบิกจ่ายวัสดุ เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการสอบถาม แลกเปลี่ยนเพื่อนำมาพัฒนาระบบต่อไป

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5  อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์