You are here

โครงการ “การควบคุมพัสดุของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน”

โครงการ การควบคุมพัสดุของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

โครงการ การควบคุมพัสดุของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนโครงการ การควบคุมพัสดุของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

โครงการ การควบคุมพัสดุของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนโครงการ การควบคุมพัสดุของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนโครงการ การควบคุมพัสดุของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนโครงการ การควบคุมพัสดุของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนโครงการ การควบคุมพัสดุของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนโครงการ การควบคุมพัสดุของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “การควบคุมพัสดุของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมพร โชติวิทยธารากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ โดยคุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากร ซึ่งมีบุคลากรรามาธิบดีเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้           
       เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ห้องบรรยาย 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี