You are here

Infograpic:งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์

alt
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
หน่วยงาน : งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1335
 
alt
ขั้นตอนการติดทะเบียนสินทรัพย์ (QR-Code)
หน่วยงาน : งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1335
 
alt
ขั้นตอนการสำรวจพัสดุประจำปี
หน่วยงาน : งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1335
 
alt
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
หน่วยงาน : งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1335
 
alt
5 Step ขั้นตอนการจำหน่ายระหว่างปี
หน่วยงาน : งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1335
 
alt
ขั้นตอนการรับคืนพัสดุ
หน่วยงาน : งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1335
 
alt
วิธีการจำหน่ายพัสดุ
หน่วยงาน : งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1335