You are here

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมการใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์  ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้  ซึ่งภายในงานมี นายวีระวัฒน์ พงษ์พะยอม กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรีนิตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารวมรับฟังเป็นจำนวนมาก   
        เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 810B ชั้น  8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี