You are here

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
     
        บริหารจัดการทางด้านวัสดุและพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง  บริหารทรัพย์สินเชิงรุก
ให้เกิดความ โปร่งใส  รวดเร็ว  มีคุณภาพ  ตอบสนองต่อการใช้พัสดุของคณะฯ
อย่างยั่งยืนมีดุลยภาพ  และมีส่วนร่วมต่อสังคม

พันธกิจ (Mission)

   1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เพื่อใช้งานในคณะฯ
อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
    2. ประสานงาน และตรวจสอบการดำเนินการด้านการพัสดุของคณะฯ
อย่างครบวงจรและนิติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวของกับระเบียบพัสดุ
    3. ดูแลบริหารจัดการด้านคลังพัสดุคณะ
    4. บริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยระบบมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของคณะฯ  และจำหน่ายพัสดุโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญพร้อมทั้ง
บูรณาการบริหารสินทรัพย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    5. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆและแบบฟอร์ม
    6. จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้
และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบงานต่างๆ
    7. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการพัสดุ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ