You are here

บัญชีมาตรฐานราคาครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

 

บัญชีมาตราฐานราคาครุภัณฑ์ (ทีมา:สำนักงบประมาณ) ราคาที่คณะฯซื้อ (3 ปีย้อนหลัง) 2552-2554
     1.ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง (รายละเอียด)  
     2.ครุภัณฑ์การเกษตร  (รายละเอียด)  
     3.ครุภัณฑ์การแพทย์  (รายละเอียด)  
     4.ครุภัณฑ์การศึกษา  (รายละเอียด)  
     5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  (รายละเอียด)  
     6.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รายละเอียด)  
     7.ครุภัณฑ์ไฟ้และวิทยุ (รายละเอียด)  
     8.ครุภัณฑ์งานพาหนะและขนส่ง  (รายละเอียด)  
     9.ครุภัณฑ์โรงงาน (รายละเอียด)  
     10.ครุภัณฑ์สำนักงาน (รายละเอียด)  
     11.ครุภัณฑ์สำรวจ (รายละเอียด)  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
     1.ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง (รายละเอียด)
     2.ครุภัณฑ์การเกษตร  (รายละเอียด)
     3.ครุภัณฑ์การแพทย์   (รายละเอียด)
     4.ครุภัณฑ์การศึกษา  (รายละเอียด)
     5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  (รายละเอียด)
     6.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  (รายละเอียด)
     7.ครุภัณฑ์ไฟ้และวิทยุ  (รายละเอียด)
     8.ครุภัณฑ์งานพาหนะและขนส่ง  (รายละเอียด)
     9.ครุภัณฑ์โรงงาน  (รายละเอียด)
     10.ครุภัณฑ์สำนักงาน  (รายละเอียด)
     11.ครุภัณฑ์สำรวจ  (รายละเอียด)

 

 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

เกี่ยวกับฝ่ายการพัสดุ (About Us)

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

 

โครงสร้างฝ่ายการพัสดุ

เรียกดูสัญญาในระบบ (Docuware)

 

ระเบียบ ข้อบังคับ

E-catalog

 

การประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์ราคามาตรฐาน

 

แผนความเสี่ยง

การเรียกดูค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

 

Work Instuction

การเรียกดูข้อมูลยอดการใช้กระดาษ

 

ติดต่อเรา (Contact)

แบบฟอร์ม

 
 

ฝ่ายการพัสดุ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 อาคารบำบัดน้ำเสีย  ชั้น 2 ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400

 

โทรศัพท์  :
หน่วยธุรการ : 02-201-1707 , 2940 , 2942
งานจัดซื้อและบริหารสัญญา : 02-201-1705 , 1706 , 1873 , 2941
งานบริหารพัสดุ : 02-201-1152 , 1729, 2184
งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ : 02-201-1335 , 0196
งานพัสดุอาคารสมเด็จพระเทพฯ : 02-200-3057-59 , 3043

   โทรสาร : 02-201-1708 , 02-354-7183