"คลังพัสดุรามา" ของดเบิก - จ่ายวัสดุ  ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2561 เพื่...

ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1335 และ 0196

งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ ร่วมสร้างการรับรู้ให้บุคลากรเลิกสูบบุหรี่

เริ่ม 1 สิงหาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 - 201 - 1152

จัดอบรม วันอังคารที่ 28 พ.ย. 60
รอบที่ 1 เวลา 10.00-12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 13.00-15.00 น....

"คลังพัสดุรามา" เปิดคลังให้ "งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์" ศึกษาดูงานระบบการเบิก - จ่ายวัสดุที่เป็...

"คลังพัสดุรามา" งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ ชื่นชมทีมงานหน่วยตรวจเด็กและวัยรุ่นเบิกวัสดุระบบใหม่

"ปลั๊กไฟ" ใหม่ไฉไลกว่าเดิม "คลังพัสดุรามา...

คลังพัสดุรามา ฯ ชวนเบิกวัสดุ "หาร 2"  1 เดือน เบิกได้ 2 ครั้ง...

"คลังพัสดุรามา" ฝ่ายการพัสดุ สรุปรายงานประจำปี  งบประมาณ 2560...

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม พ.ร.บ จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
ณ วันที่ 5 ต.ค. 2560

...

Pages