You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 455

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  455

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 96 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดตลาดใหม่ (อินทประชาสรรค์)

 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 ในวันที่  20  สิงหาคม  2561 เวลา  10.30 น.