You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 457

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  457

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 86 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัว

 ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

 ในวันที่  3  กันยายน  2561 เวลา  9.00 น.