You are here

เตรียมนับคลังด้วยเครื่องอ่านบาร์โค๊ด

คลังพัสดุรามา

 

คลังพัสดุรามา

 

คลังพัสดุรามา

"คลังพัสดุ" งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ  ซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการ "ตรวจนับ" พัสดุประจำปี 60  ด้วย "เครื่องสแกนด์บาร์โค๊ด" ที่นำมาใช้ในการตรวจนับเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจเช็คพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ