You are here

งานมอบรางวัลผู้ขายดีเด่น

งาน Vendor Best Of The Year 2018 เพื่อขอบคุณและมอบโล่ห์เกียรติคุณ แสดงความยินดีให้แก่ บริษัท / ห้าง / ร้าน (ผู้ขายดีเด่น) ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ให้ผู้ขายได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการสนับสนุนการทำงานของคณะ ฯ  โดยมุ่งเน้นให้ผู้ขายมีความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการส่งมอบวัสดุที่มีคุณภาพ ครบถ้วน ตรงเวลาให้กับคณะ ฯ  โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ  เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 910 ABC  ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ขา่ยดีเด่น  ประจำปี  2561

1. บริษัท เอ.พี.พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วิชิตอิมปอร์ต

3. บริษัท ประสงค์ พีวีซี เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้ขายที่ให้ความร่วมมือดีเด่น  ประจำปี 2561

1. บริษัท เอส.บี.เอช. (ประเทศไทย) จำกัด