บริจาคพัสดุ จำนวน 6 รายการ ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร...

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี...

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับสำนักพระราชวัง  สวนจิตรลดา

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง...

บริจาคพัสดุ จำนวน 33 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า...

บริจาคพัสดุ จำนวน 33 รายการ ให้กับโรงพยาบาลอ่างทอง...

บริจาคพัสดุ จำนวน 65 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดตาคลี...

บริจาคพัสดุ จำนวน 65 รายการ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดเกรียบ

บริจาคพัสดุ จำนวน 65 รายการ ให้กับคณะวิศวกรรม...

บริจาคเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 3 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลทองผาภูมิ...

บริจาคพัสดุ จำนวน 23 รายการ ให้กับแผนกช่างโยธา กองบิน 6 ...

Pages