บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ ให้กับกองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนที่ 12...

บริจาคพัสดุ จำนวน 130 รายการ ให้กับมูลนิธิประชาสงเคราะห์ ไทย–กัมพูชา

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านเมืองบาง

บริจาคพัสดุ จำนวน 19 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดใดยาว

บริจาคพัสดุ จำนวน 71 รายการ ให้กับโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ...

บริจาคพัสดุ จำนวน 111 รายการ ให้กับทหารสื่อสาร ...

บริจาคพัสดุ จำนวน 65 รายการ ให้กับแผนกช่างยานยนต์ ...

บริจาคพัสดุ จำนวน 185 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม...

บริจาคพัสดุ จำนวน 7 รายการ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคอนไทย

บริจาคพัสดุ จำนวน 63 รายการ ให้กับแผนกช่างโยธา กองบิน 6 ...

บริจาคพัสดุ จำนวน 103 รายการ ให้กับโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฏร์รังสรรค์...

บริจาคพัสดุ จำนวน 2 รายการ ให้กับโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช...

Pages