ประกาศรับสมัครงาน
(ของฝ่ายบริหารทุนมุนษย์)
ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
(ของฝ่ายบริหารทุนมุนษย์)
 
ประกาศรับสมัครงาน (CNMI)

ตำแหน่ง Call Center / ติดต่อสอบถาม 4 ตำแหน่ง

 
รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล ประกาศนียบัตร

สถานที่ทำงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระยะเวลาที่เปิดรับ 2 สิงหาคม 2017 เป็นต้นไป

 
รับสมัคร นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ปริญญาตรี

สถานที่ทำงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ระยะเวลาที่เปิดรับ 1 พฤศจิกายน 2017 เป็นต้นไป

 
รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปวส. ทุกสาขา

สถานที่ทำงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระยะเวลาที่เปิดรับ 20 พฤศจิกายน 2017 - 1 ธันวาคม 2017