ทดสอบ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เข้าศึกษาดูงานหน่วยห้องปฏิบัติ...

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์ AUN-QA ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th