You are here

บริการ

บริการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. พัฒนาระบบสารสนเทศในงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
2. แก้ปัญหางานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
3. แก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการสื่อสารทางเน็ตเวิร์กกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ 
4. ประสานการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยต่างๆ ภายในและภายนอกงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้

 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th