You are here

บริการหน่วยหอจดหมายเหตุ

การบริการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

 
1.บริการให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของคณะฯ ในรูปแบบต่างๆ 
2.บริการทำสำเนาเอกสารภายในหอจดหมายเหตุฯ
3.บริการยืม – คืนเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์ 
4.บริการค้นคว้า วิจัย เอกสารจดหมายเหตุฯอันได้แก่ เอกสารโต้ตอบการสั่งการทางราชการ เอกสารส่วนบุคคล สิ่งตีพิมพ์

   หนังสืออ้างอิง เอกสารประวัติศาสตร์ของคณะฯ
5.บริการนำชมส่วนจัดแสดงของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 
6.บริการแนะนำให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคณะฯ
7.บริการให้คำปรึกษาในการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุแก่หน่วยต่างๆ และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์คณะฯ

 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th