You are here

บริการของ skill lab

การให้บริการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)

       ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ปัจจุบัน รศ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นผู้กำกับดูแล  ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่พร้อมทั้งจัดหาหุ่นจำลอง เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไว้คอยให้บริการสำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ซึ่งปัจจุบัน ประกอบด้วย
หุ่นจำลองสำหรับการวินิจฉัยความผิดปกติของโรคหัวใจและปอด(Sim Harvey)
ระบบฝึกปฏิบัติการทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส(Body Interact)
หุ่นฝึกทักษะอัลตร้าซาวด์เสมือนจริง(Sim Ultrasound)
หุ่นฝึกกู้ชีพขั้นสูงสำหรับเด็ก(Sim Baby/Sim Junior)

Sim Harvey

Body Interact

Sim Ultrasound


Sim Junior

Sim Baby

 
 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th