You are here

การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต = Nursing practicum in critically ill adult patients

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th