You are here

บุคลากร

 

                                  

 

 

 

   

=: กรุณาคลิกที่ชื่อหน่วยเพื่อดูรายชื่อบุคลากรในหน่วย :=

 

 

   

 

   
 

 

   
     

 

 

บริการห้องประชุมและห้องเรียน

   
 

บริการห้องคอมพิวเตอร์

   
 

บริการธุรการ

   
     

 

 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th