You are here

บริการห้องประชุมและห้องเรียน

 

บริการห้องประชุมและห้องเรียน

         บริการห้องประชุมและห้องเรียน มีหน้าที่ในการให้บริการห้องประชุมและห้องเรียน โดยใช้ระบบจองห้องประชุมและห้องเรียน ผ่านระบบ Intranet ที่ http://intrarfid.rama.mahidol.ac.th:8080/MRM/ ซึ่งมีห้องประชุมในความดูแลทั้งสิ้น 19 ห้อง โดยแบ่งเป็น อาคารเรียนรวม ชั้น 2 และชั้น 6 จำนวน 6 ห้อง และอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 และชั้น 9 จำนวน 13 ห้อง โดยห้องต่างๆ มีขนาดความจุที่แตกต่างกันมีขนาดความจุตั้งแต่ 16 ที่นั่ง ,18 ที่นั่ง, 24 ที่นั่ง , 70 ที่นั่ง , 192 ที่นั่ง และสามารถรวมห้องได้ขนาดห้องความจุ 260 ที่นั่ง ซึ่งทางหน่วยจะให้บริการทั้งด้านสถานที่ , โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุม โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการ ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ โดยนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th