You are here

บริการ

การบริการห้องประชุมและห้องเรียน

    1.ให้บริการด้านสถานที่ภายในห้องประชุม โดยจัดให้เมาะสมสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น

       - ห้องประชุมในรูปแบบตัว U

       - ห้องสำหรับจัดกลุ่มทำ Workshop

       - ห้องสอบ

       - ห้องสอบปฏิบัติ

       - ฯลฯ
    2.ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษา โดยภายในห้องประชุมจะมีโสตทัศนูปกรณ์ประจำไว้ภายในห้อง รวมถึงการจัดโสต   ทัศนูปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้ห้องในแต่ละครั้ง (ตามขีดจำกัดของจำนวนอุปกรณ์)

             

 

 

 

 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th