You are here

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ให้การต้อนรับ และบรรยายเรื่อง "การออกแบบนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ และการบริหารงานนิทรรรศการและพิพิธภัณฑ์

         

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ให้การต้อนรับ และบรรยายเรื่อง "การออกแบบนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ และการบริหารงานนิทรรรศการและพิพิธภัณฑ์ จากประสบการณ์ของภัณฑารักษ์" ให้กับคณะนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 และเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ หอเกียรติยศรามาธิบดี ชั้น 9 และส่วนจัดแสดงชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th