ข่าวกิจกรรม

 

You are here

ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

“ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.หน่วยห้องสมุด งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยมี รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากรและคณะ เป็นผู้ให้ความรู้และนำชม
 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th