ข่าวกิจกรรม

 

You are here

หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก จัดอบรม เรื่อง Harvey workshop for Medical educators

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 - 16.00 น. หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิกได้จัดอบรม เรื่อง Harvey workshop for Medical educators โดยมีอาจารย์นายแพทย์ ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th