ข่าวกิจกรรม

 

You are here

กิจกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

“กิจกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ปริวรรต ”

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ทางงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ปริวรรต โดยมีประธานกรรมการตรวจประเมินฯ คือ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรียานุช แย้มวงษ์ ซึ่งตัวแทนจากงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้มี 3 ท่าน ได้แก่ คุณเพ็ญศรี ไชยพงศ์, คุณไพลิน ทิพย์สุมาลัย และคุณพิสิฐธรัช เอกอำไพ
 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th