ข่าวกิจกรรม

 

You are here

นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและหอจม.เหตุฯ

          เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ) เข้าเยี่ยมชม ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี โดยมี ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ รักษาการหัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ แนะนำบริการและนำชม
 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th