มุมน่ารู้   (ดูทั้งหมด)
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์   (ดูทั้งหมด)

งานกฎหมาย
งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-201-0036  ,  02-201-0047  ,  02-201-0048 
โทรสาร   : 02-201-0046