You are here

Citation Databases

 ฐานข้อมูลทางการอ้างถึง (Citation Databases)

 

  ฐานข้อมูลฟรี

บริการบทความวารสารฟรีมากกว่า 12 ล้านรายการ ในฐานข้อมูล MEDLINE ย้อนหลังไปถึงปี 1960 ครอบคลุมวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ การแพทย์มากกว่า 10,000 ชื่อ


 เฉพาะผู้มีรหัสผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

เป็นเครื่องมือช่วยค้นคว้าวิจัยที่สำคัญอีกฐานหนึ่ง ประกอบด้วยวารสารวิชาการ ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญประมาณ 15,000 ชื่อ มีบทคัดย่อกว่า 27 ล้านบทความย้อนหลังไป 40 ปี รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทความที่เกี่ยวข้องหรืออ้างถึงในแต่ละบทความ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

    ฐานข้อมูลฟรี

  ศูนย์ TCI มีภารกิจหลัก 5 ประการ คือ
  1. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย
  2. คำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI (เรียกว่า TCI impact factors)
  3. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ journal impact factors, h-index และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล
  4. วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การยกระดับผลงานวิจัยไทยในเวทีนานาชาติ
  5. ร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติเพื่อพัฒนาวารสารไทย


   

   Impact Factor


    ฐานข้อมูลฟรี


  รายละเอียดของข้อมูลแต่ละฐานบางส่วน อ้างอิงจาก หอสมุดและคลังข้อมูลมหาวิทยาลัยมหิดล

   
  Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building.
  270 Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University
  Rama 6 Rd,Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
  Tel: 0-2201-1280, 0-2201-0584 Fax: 0-2354-7268 E-mail: lira@mahidol.ac.th