You are here

รายงานการวิจัย โครงการวิจัยนำร่องเพื่อศึกษาประสิทธิผลของดนตรีบำบัดแบบกลุ่มในการรักษาโรคซึมเศร้าในประเทศไทย = The effects of group music therapy on depression in Thailand : a pilot study