You are here

ศิลปวัฒนธรรม

 
ชื่อนิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม
 

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1

พฤศจิกายน 2559

เรื่องจากปก

 เสียงไห้ทุกราษฎร์ไห้     ทุกเรือน

อกแผ่นดินดูเหมือน      จักขว้ำ

บ่เห็นตะวันเดือน         ดาวมืด มัวนา

แลแห่งใดเห็นน้ำ         ย่อมน้ำตาคน ฯ