You are here

ชีวจิต

 
ชื่อ นิตยสาร ชีวจิต
 

ปีที่ 22 ฉบับที่ 510

1 มกราคม 2563

เรื่องจากปก

 HEALTHY & HAPPY เซฟฟานี่ อาวะนิค 

THE BEST GUIDE สุดยอดคู่มือเยียวยาเบาหวาน ครบถ้วน! ตั้งแต่หัวจรดเท้า
GENETIC TESTING รู้ลึกก่อนทำ แปลผลผิด ชีวิตเปลี่ยน!

CHECK NOW! 7 จุดเสี่ยงต้องรู้ ป้องกันผู้สูงอายุล้มบ่อย
 CHINESE LEGEND สูตรชา 2,000 ปี แก้โรคตาจากเบาหวาน

HOW TO KNOW? สังเกตอย่างไร ก่อนไฝแปลงร่างเป็นมะเร็ง