ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ กิตติ โตเต็มโชคชัยการ

 

คณาจารย์

   
     รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ปารวี ชีวะอิสระกุล
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์

   

    รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ประภาพร พิสิษฐ์กุล

   

   อาจารย์แพทย์หญิง วรรณดา ไล้สวน

รายชื่ออาจารย์ในหน่วย (ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและคุณวุฒิ)
1.รองศาสตราจารย์นายแพทย์มงคล  วัฒนสุข        คุณวุฒิ   พ.บ. Diplomate of American Board of Internal Medicine, FACR,ว.ว (อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก)
2. นายแพทย์ไชยเกียรติ  ณ ป้อมเพ็ชร        คุณวุฒิ  พ.บ.  วว(อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม)
3. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุชีลา  จันทร์วิทยานุชิต        คุณวุฒิ   วท.บ., พบ, วว (อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, อายุรศาสตร์โรค ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน  ทางคลินิก)
4. นายแพทย์สุกิจ  จิตบำรุง            คุณวุฒิ  พ.บ.  วว(อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม)
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกนกรัตน์  นันทิรุจ        คุณวุฒิ  วท.บ., พ.บ., วว (อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม,อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติ  โตเต็มโชคชัยการ    คุณวุฒิ    วท.บ., พ.บ., วว (อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก) FACR
7. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภาพร  พิสิษฐ์กุล        คุณวุฒิ   วท.บ., พ.บ., วว (อายุรศาสตร์,อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
9.  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปารวี  ชีวะอิสระกุล        คุณวุฒิ   พ.บ., วว (อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิชา    ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์    คุณวุฒิ    พ.บ., วว (อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก)    
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิณทิพย์  งามจรรยาภรณ์        คุณวุฒิ    พ.บ., วว (อายุรศาสตร์,อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก)
12. อาจารย์แพทย์หญิงวรรณดา  ไล้สวน                   คุณวุฒิ    พ.บ., วว (อายุรศาสตร์,อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก)