ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ภากร จันทนมัฎฐะ

 

คณาจารย์

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์
อาจารย์นายแพทย์ สุกิจ แย้มวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ภาวิทย์ เพียรวิจิตร
อาจารย์นายแพทย์ ธัชพงศ์ งามอุโฆษ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ธาริณี ตั้งเจริญ
อาจารย์นายแพทย์ ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ
รองศาสตรจารย์ นายแพทย์ ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ
อาจารย์นายแพทย์ ถวาย เงินศรีตระกูล
  อาจารย์ นายแพทย์กฤษฎา มีมุข