ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

     ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัชลิต รัตรสาร

คณาจารย์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พงศ์อมร บุนนาค
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ฉัตรประอร งามอุโฆษ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วัลยา จงเจริญประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ชุตินธร ศรีพระประแดง
อาจารย์ นายแพทย์ สิระ กอไพศาล