ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

บุคลากร

 

บุคลากรประจำหน่วยในปัจจุบัน

  1. นางปิยะนุช ระเด่นอาหมัด (นักวิทยาศาสตร์)
  2. นางสาวปิ่นแก้ว กล้ายประยงค์ (พยาบาล)
  3. นางพรศิริ เทศเซน (เลขาหน่วย)
  4. นางสุชาดา บุญสม (เลขาหน่วย)
  5. น.ส.สุรางคนา ศิริลักษณ์ (นักวิทยาศาสตร์)