ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ขอบเขตการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ               

     เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตทุกชนิดตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิ ให้บริการการบำบัดทดแทนไตทุกรูปแบบ เป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านโรคไตทั้งในระดับก่อนและหลังปริญญา รวมไปถึงเผยแพร่ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัยในการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตตามมาตรฐานสากล

 1. ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตทุกชนิดให้ได้ตามมาตรฐานสากล
 2. เป็นสถาบันชั้นแนวหน้าของประเทศในด้านวิชาการโรคไตและการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางโรคไต
 3. มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตการดำเนินงานของสาขาวิชา

 • งานการเรียนการสอน

     ในปัจจุบันสาขาโรคไตรับผิดชอบการเรียนการสอนของนักศึกษาทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา ได้แก่

 1. นักศึกษาแพทย์ที่มาปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคไตทั้งจากการเรียนการสอนสอนข้างเตียง และการบรรยายในห้องประชุมจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต
 2. แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ มีโอกาสได้เรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคไต ร่วมกับแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงได้รับโอกาสในการทำวิจัยในแง่มุมต่างๆ ของโรคไต
 3. แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์โรคไต โดยสาขาโรคไตรับฝึกอบรมแพทย์อายุรศาสตร์ทั่วไปที่ต้องการเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตปีละ 3-4 คน โดยการฝึกอบรมใช้เวลา 2 ปี แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัย และการดูแลรักษาโรคไตชนิดต่างๆ การเจาะไต การอ่านพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อไตร่วมกับพยาธิแพทย์ การบำบัดทดแทนไตทุกวิธี การใส่สายสวนหลอดเลือดดำเพื่อการฟอกเลือด การใส่สายสวนในช่องท้องเพื่อการฟอกไตทางช่องท้อง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด การทำวิจัยในแง่มุมต่างๆ ของโรคไตทั้งทางด้านคลินิกและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และโอกาสในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ
 4. หลักสูตรพยาบาลไตเทียม โดยสาขาโรคไตรับฝึกอบรมพยาบาลวิชาชีพที่สนใจทำงานด้านไตเทียม การฝึกอบรมใช้เวลานาน 4 เดือน โดยหลักสูตรครอบคลุมการฟอกเลือดทุกวิธี และการล้างไตทางช่องท้อง ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำการฟอกเลือดทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตามศูนย์ไตเทียมต่างๆ ได้ และสามารถสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญพยาบาลไตเทียมต่อไป
 • งานวิจัย
 1. เป็นสถาบันที่เป็นผู้นำของประเทศในงานวิจัยด้านโรคกระดูกและความผิดปกติของแคลเซียมและฟอสเฟตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดเป็นกรด (distal renal tubular acidosis) ซึ่งเป็นภาวะที่พบบอยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
 2. เป็นผู้นำในการศึกษาด้านระบาดวิทยาของภาวะไตวายเรื้อรังในประเทศไทย ทำให้ทราบถึงอุบัติการณ์ และสาเหตุของภาวะไตวายเรื้อรังในประเทศไทย
 3. มีงานวิจัยด้านชีวโมเลกุล (molecular biology) ของโรคไตที่พบบ่อยในประเทศไทย
 4. มีงานวิจัยซึ่งเชื่อมโยงกับหน่วยงานของโลกที่เป็นแกนหลักในงานวิจัย ได้แก่ National Institute of Health (NIH)  ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ Welcome Thrust Research (WTR) ของประเทศสหราชอาณาจักร
 5. มีอาจารย์ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านระบาดวิทยา ทำให้มีการพัฒนาการสอนและการทำวิจัยเชื่อมโยงกับหลักการของระบาดวิทยาคลินิก และได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ
 6. มีการพัฒนางานด้านพยาธิวิทยาของโรคไตอักเสบ (glomerular diseases) อย่างต่อเนื่อง และมีการประสานงานที่ดีกับภาควิชาพยาธิวิทยา
 • งานบริการทางการแพทย์
 1. ให้การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โดยการปลูกถ่ายไต ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา และภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ปัจจุบันเป็นสถาบันที่ทำการปลูกถ่ายไตมากที่สุดในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (มากกว่า 1,500 ราย) ในปี 2554 ทำการปลูกถ่ายไตไปทั้งหมด 111 ราย และเป็นผู้นำในการพัฒนางานด้านการปลูกถ่ายไตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 2. สาขาโรคไตให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ในวันจันทร์บ่ายเวลา 13.00 น – 16.00 น และในวันอังคาร-ศุกร์ เช้า เวลา 9.00 น -12.00 น ยกเว้นวันหยุดราชการ
 3. ให้การรักษาผู้ป่วยที่รับไว้ในหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ที่มีปัญหาโรคไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง เกลือแร่ผิดปกติ ดุลย์กรดด่างผิดปกติ หรือไตวายเฉียบพลัน
 4. ให้การบำบัดทดแทนไตทุกรูปแบบ ได้แก่ การฟอกเลือด (hemodialysis และ hemodiafiltration) การฟอกไตทางช่องท้อง (peritoneal dialysis), continuous renal replacement therapy, sustained-low efficiency dialysis และ plasmapheresis
 5. มีหน่วยไตเทียม ให้การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ที่ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ทุกวันจันทร์-เสาร์ วันละสามผลัด (7.00-21.00 น)
 6. มีหน่วย CAPD (continuous ambulatory peritoneal dialysis) ให้การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีล้างช่องท้องอย่างต่อเนื่อง และจัดคลินิกพิเศษเพื่อดูแลผู้ป่วย CAPD แยกเฉพาะ
 • งานบริการทางวิชาการ
 1. ขยายงานด้านการบำบัดทดแทนไต เน้นด้านการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยวิกฤต เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริการ
 2. การจดทะเบียนผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (chronic kidney disease registry) เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและป้องกันภาวะไตวายเรื้อรัง
 3. โครงการรณรงค์เพื่อลดการรับประทานอาหารรสเค็ม
 4. ขยายงานด้านการปลูกถ่ายไต เน้นการรณรงค์ให้มีผู้บริจาคไตเพิ่มขึ้น และขยายงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการบริการและค้นหาองค์ความรู้ใหม่
 5. ขยายขอบเขตภาระงานให้มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อเป็นโอกาสพัฒนาสำหรับการสอน การบริการ และการทำวิจัยด้านโรคไต