ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

บุคลากร

 

บุคลากรประจำหน่วยในปัจจุบัน

  1. นางโสพิน อามาตรทัศน์                    เลขานุการ
  2. นางกัลยา เก๊าคำ                               ผู้ช่วยพยาบาล_เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ electrophysiology (NCV/EMG)
  3. นางสาวสมลักษณ์ อันวิเศษ              ผู้ช่วยพยาบาล_เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ electrophysiology (NCV/EMG)
  4. นางสาวประคิ่น พรหมยา                   ผู้ช่วยพยาบาล_เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ electrophysiology (EEG)
  5. นางสาวชุติมา ภาพสิงห์                    ผู้ช่วยวิจัยห้องปฏิบัติการ neurogenetics
  6. นางฉวีวรรณ ขวัญเขียว                     พนักงานทั่วไป