ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

บุคลากร

 

 

บุคลากรประจำหน่วยในปัจจุบัน

1.             ดร.สุภาณี พุทธเดชาคุ้ม (นักวิจัย)

2.             ดร.อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์ (นักวิจัย)

3.             นางสาวธนรัตน์ เลปนานนท์ (ผู้ช่วยวิจัย)

4.             นางสาวกวิตา เกิดมงคล (เจ้าหน้าที่วิจัย)

5.             นางสุดา แสงเปล่ง (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)